За нас

На 20.08.2003 г. се регистрира Българско Научно Дружество по Фармация, като юридическо лице с нестопанска цел.

Основните цели на новосформираното дружество са насочени към организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

Печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) е списание Фармация, в което се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.