За списанието

Списание Фармация представлява печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) и в него се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.

Фармация е мултидисциплинарно списание посветено на фармацията и свързаните с нея научни области. Покриваните теми са: анализ, биохимия, биофармация и фармакокинетика, клинична фармация, биотехнология, клетъчни култури, социална фармация, лекарствена употреба, лекарствен дизайн, лекарствена стабилност, метаболизъм, молекулно моделиране, обща и клинична фармакология, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармакоепидемиология, фармако-икономика, радиофармацевтични препарати, токсикология.

От Януари 2013 г. списание Фармация ще се публикува само на Английски език. Отпечатаните копия ще бъдат предоставяни предимно на библиотеки и други обществени научни организации. За да може това да бъде осигурено се налага въвеждането на такса за отпечатване, тъй като списание Фармация  не притежава собствено финансиране. По тази причина авторите на приетите за публикуване ръкописи ще трябва да заплатят сумата от 50€ или нейният еквивалент в лева като Такса за отпечатване (банковите такси са за сметка на авторите).

Съдържанието и абстрактите на публикуваните ръкописи са достъпни на сайта на Българското научно дружество по фармация, чийто печатен орган е списанието.

Списанието се реферира от: MEDLINE, CAplusSM/Chemical Abstracts, TOXCENTER, EMBASE/Excerpta Medica, PASCAL, BIOTECHNOBASE, ExtraMEDTM, SCOPUS

 Редакционна политика:Представените на списание Фармация ръкописи се приемат само при условие, че са предмет на редакторски преглед и ще бъдат разгледани най-малко от двама независими рецензента и не са били и няма да бъдат публикувани изцяло или частично в друго списание, спазени са препоръките и са съгласувани с етичните изисквания при провеждане на клинични и други биологични експерименти.

В случай, че становищата на двамата рецензенти си противоречат, ръкописът се изпраща на трети рецензент и/или става предмет на редакторска оценка. Всяка статия, приета за публикуване се редактира езиково.

Списанието се публикува четири пъти в годината в четири броя.