Списание

Фармация е мултидисциплинарно списание посветено на фармацията и свързаните с нея научни области. Покриваните теми са: анализ, биохимия, биофармация и фармакокинетика, клинична фармация, биотехнология, клетъчни култури, социална фармация, лекарствена употреба, лекарствен дизайн, лекарствена стабилност, метаболизъм, молекулно моделиране, обща и клинична фармакология, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармакоепидемиология, фармако-икономика, радиофармацевтични препарати, токсикология.

Списанието се реферира от: MEDLINE, CAplusSM/Chemical Abstracts, TOXCENTER, EMBASE/Excerpta Medica, PASCAL, BIOTECHNOBASE, ExtraMEDTM, SCOPUS.

Списанието се публикува четири пъти в годината в четири броя.