На 20.08.2003 г. се регистрира Българско Научно Дружество по Фармация, като юридическо лице с нестопанска цел.

С предмет на дейност:

  • организиране на национални и международни научни прояви;
  • организация на форми за обучение и издаване на научна литература.

Основните цели на новосформираното дружество са насочени към организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

За постигане на така поставените цели ръководството на дружеството използва следните инструменти: гарантиране на свободно обсъждане на всички проблеми в обстановка на търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свои член; взимане на решения и одобряване на проектодокументи с обикновено мнозинство, като се публикуват в Интернет-страницата на Дружеството и в периодичен печатен орган; подпомагане на своите членове и други специалисти при тяхната научно-изследователска работа в областта на фармацевтичната наука; подпомагане на професионалното обучение по фармация; организиране на научни и дискусионни форуми.