За дружеството
На 20.08.2003 г. се регистрира Българско Научно Дружество по Фармация, като юридическо лице с нестопанска цел.
С предмет на дейност:
• организиране на национални и международни научни прояви;
• организация на форми за обучение и издаване на научна литература.
Основните цели на новосформираното дружество са насочени към организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.
За постигане на така поставените цели ръководството на дружеството използва следните инструменти: гарантиране на свободно обсъждане на всички проблеми в обстановка на търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свои член; взимане на решения и одобряване на проектодокументи с обикновено мнозинство, като се публикуват в Интернет-страницата на Дружеството и в периодичен печатен орган; подпомагане на своите членове и други специалисти при тяхната научно-изследователска работа в областта на фармацевтичната наука; подпомагане на професионалното обучение по фармация; организиране на научни и дискусионни форуми.

История
През 1950 г. е сформирана организацията Научни Медицински Дружества (НМД), като част от която е Научно Дружество на Фармацевтите в България (1953 – 1956 г.) (НДФБ) с председател проф. А. Бойчинов. През 1968 г. НМД се трансформира в Съюз на Научните Медицински Дружества, а НДФБ – в Републиканско Научно Дружество на Фармацевтите с председател проф. И. Исаев – 1957 – 1980 г. От 1981 до 2000 г. председател на Научно Дружество по Фармация (НДФ) е проф. Е. Минков. Така на 20.08.2003 г. се регистрира Българско Научно Дружество по Фармация (БНДФ) с председател проф. Пламен Пейков, дф. От 2012 г. председател на БНДФ е проф. Георги Момеков, дф.

Структура
Органи на управление
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Председател:
• проф. Георги Момеков, дфн
Членове:
• проф. Александър Златков, дфн
• проф. Николай Ламбов, дф
• проф. Пламен Пейков, дф
• доц. Нико Бенбасат, дф
Касиер:
• Любомир Маринов, дф


About the Society
On August 20, 2003, the Bulgarian Scientific Society of Pharmacy was registered as a legal entity with a non-profit purpose.

Scope of Activities:
– Organizing national and international scientific events;
– Organizing forms of education and publishing scientific literature.
The main goals of the newly formed society are aimed at organizing and stimulating scientific research in the field of pharmacy; participation in maintaining a high level of professional qualification for all those working in the field of pharmacy and collaborating with related scientific societies in the country and abroad.
To achieve these goals, the management of the society uses the following tools: ensuring free discussion of all issues in an atmosphere of tolerance, collegiality, and respect for the views and opinions of each of its members; decision-making and approval of project documents by a simple majority, which are published on the Society’s website and in a periodic printed publication; supporting its members and other specialists in their scientific research work in the field of pharmaceutical science; supporting professional education in pharmacy; organizing scientific and discussion forums.

History
In 1950, the Scientific Medical Societies (SMS) organization was formed, as part of which is the Scientific Society of Pharmacists in Bulgaria (1953 – 1956) (SSPB) with chairman Prof. A. Boychinov. In 1968, SMS transformed into the Union of Scientific Medical Societies, and SSPB became the Republican Scientific Society of Pharmacists with chairman Prof. I. Isaev – 1957 – 1980. From 1981 to 2000, the chairman of the Scientific Society of Pharmacy (SSP) is Prof. E. Minkov. Thus, on August 20, 2003, the Bulgarian Scientific Society of Pharmacy (BSSP) was registered with chairman Prof. Plamen Peykov, Ph.D. Since 2012, the chairman of BSSP is Prof. Georgi Momekov, Ph.D.

Structure
Management Bodies
BOARD OF DIRECTORS
**Chairman:**
– Prof. Georgi Momekov, Ph.D.
**Members:**
– Prof. Nikolay Lambov, Ph.D.
– Prof. Plamen Peykov, Ph.D.
– Prof. Genka Petrova, Doctor of Sciences
– Assoc. Prof. Niko Benbasat, Ph.D.
**Cashier:**
– Assoc. Prof. Boyka Tsvetkova, Ph.D.