За списанието
Списание Фармация представлява печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) и в него се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.
Фармация е мултидисциплинарно списание посветено на фармацията и свързаните с нея научни области. Покриваните теми са: анализ, биохимия, биофармация и фармакокинетика, клинична фармация, биотехнология, клетъчни култури, социална фармация, лекарствена употреба, лекарствен дизайн, лекарствена стабилност, метаболизъм, молекулно моделиране, обща и клинична фармакология, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармакоепидемиология, фармако-икономика, радиофармацевтични препарати, токсикология.
От Март 2019 г. списание Фармация ще се публикува само на Английски език като open access. За да може това да бъде осигурено се налага въвеждането на такса за публикуване, тъй като списание Фармация не притежава собствено финансиране. По тази причина авторите на приетите за публикуване ръкописи ще трябва да заплатят съответната сума посочена в обновените изисквания към авторите на новият уебсайт на списанието: https://pharmacia.pensoft.net/ about#ArticleProcessingCharges като Такса за публикуване (банковите такси са за сметка на авторите).
За да може това да бъде осъществено съдържанието и абстрактите на публикуваните ръкописи са достъпни на следният уебсайт: https://pharmacia.pensoft.net/
Списанието се реферира от: MEDLINE, CAplusSM/Chemical Abstracts, TOXCENTER, EMBASE/Excerpta Medica, PASCAL, BIOTECHNOBASE, ExtraMEDTM, SCOPUS
Редакционна политика:Представените на списание Фармация ръкописи се приемат само при условие, че са предмет на редакторски преглед и ще бъдат разгледани най-малко от двама независими рецензента и не са били и няма да бъдат публикувани изцяло или частично в друго списание, спазени са препоръките и са съгласувани с етичните изисквания при провеждане на клинични и други биологични експерименти.
В случай, че становищата на двамата рецензенти си противоречат, ръкописът се изпраща на трети рецензент и/или става предмет на редакторска оценка. Всяка статия, приета за публикуване се редактира езиково.
Списанието се публикува четири пъти в годината в четири броя.

Главен редактор: проф. Александър Златков, дфн
Секретар: M. Георгиева

Редакционна колегия

Александър Златков (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Генка Петрова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Георги Момеков (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Данка Обрешкова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Дарвин Иванов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Жасмина Тенчева (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Илиана Йонкова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Николай Данчев (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Николай Ламбов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Стефка Титева (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Стефан Николов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Христо Цачев (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)
Христо Цветанов (Институт по Полимери, БАН, София, България)
Бистра Ангеловска (Университет Гоце Делчев, Скопие, Македония)
Ебба Холме Хансен (Университет Кьобенханс, Кьобенханс, Дания)
Фабрис Клерфьой (Университет Нант, Нант, Франция)
Георг Хойн (Университет по приложни науки, Кьотен, Германия)
Луиза Пистели (Университет Пиза, Пиза, Италия)
Марион Шефер (Институт по Клинична Фармакология и Токсикология, Берлин, Германия)
Мерседес Унзета (Автономен университет на Барселона, Барселона, Испания)
Рюдигер Грьонинг (Университет Мюнстер, Мюнстер, Германия)
Светлана Лутероти (Университет Загреб, Загреб, Хърватия)

Адрес на редакционната колегия:
Фармацевтичен факултет Главен редактор: (+359 2) 9236 505
гр. София 1000, ул. Дунав №2,
E-mail: pharmacia_editor@pharmfac.net
Fax (02) 987 987 4
Секретар: (02) 9236 515:
E-mail: pharmacia_secretary@pharmfac.net
ISSN 0428-0296

Инструкции към авторите

Due to alterations in the editorial policy of Journal Pharmacia, the following changes will be applied:
Since March 2019 the Journal will be published only in English, in printed and in electronic version. At the end of the year one printed copy will be submitted to libraries and other public scientific organizations.
In order to follow the performed changes all manuscripts should be rearranged and resubmitted through the online submission system as indicated in the new Instructions to author’s requirements, which may be found at the following web address:
https://pharmacia.pensoft.net/
Please for any additional questions contact the secretary of the Journal at pharmacia@bsphs.org.

Архив

2018
Фармация, Том 65, Книжка 4, 2018
Фармация, Том 65, Книжка 3, 2018
Фармация, Том 65, Книжка 2, 2018
Фармация, Том 65, Книжка 1, 2018

2017
Фармация, Том 64, Книжка 4, 2017
Фармация, Том 64, Книжка 3, 2017
Фармация, Том 64, Книжка 2, 2017
Фармация, Том 64, Книжка 1, 2017

2016
Фармация, Том 63, Книжка 4, 2016
Фармация, Том 63, Книжка 3, 2016
Фармация, Том 63, Книжка 2, 2016
Фармация, Том 63, Книжка 1, 2016

2015
Фармация, Том 62, Книжка 4, 2015
Фармация, Том 62, Книжка 3, 2015
Фармация, Том 62, Книжка 2, 2015
Фармация, Том 62, Книжка 1, 2015

2014
Фармация, Том 61, Книжка 4, 2014
Фармация, Том 61, Книжка 3, 2014
Фармация, Том 61, Книжка 2, 2014
Фармация, Том 61, Книжка 1, 2014

2013
Фармация, Том 60, Книжка 4, 2013
Фармация, Том 60, Книжка 3, 2013
Фармация, Том 60, Книжка 2, 2013
Фармация, Том 60, Книжка 1, 2013

2012
Фармация, Том LIX, Книжка 1-4, 2012

2011
Фармация, Том LVIIІ, Книжка 1-4, 2011

2010
Фармация, Том LVII, Книжка 1-4, 2010

2009
Фармация, Том LVI, Книжка 1-4, 2009

2008
Фармация, Том LV, Книжка 1-4, 2008

2007
Фармация, Том LIV, Книжка 3-4, 2007
Фармация, Том LIV, Книжка 1-2, 2007