Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате уеб сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. С кликването върху който и да е линк, приложение и/или икона, находящи се на сайта, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите общи условия регламентират отношенията между БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ и лицата, ползващи сайта https://bsphs.org/

ДЕФИНИЦИИ

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ , наричано за краткост „Дружеството“ е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131154385
„ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителите
„ЗЗЛД“ означава Закон за защита на личните данни
„Лични данни“означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Разглеждането на сайта не е свободно, а е обвързано с регистрация от потребителите.
2. Информационните услуги на Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани.

ЛИЧНИ ДАННИ

1. С предоставянето на личните си данни потребителят изрично дава своето съгласие те да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ, съобразно изискванията и ограниченията на ЗЗЛД и посоченото в тези Общи условия.
3. Разкриването на лични данни се извършва само на лицата, за които те се отнасят, или ако е необходимо по силата на нормативен акт.
4. С приемането на настоящите Общи условия потребителят дава изричното си безусловно и безсрочно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ
5. Достъпа до материалите в сайта става посредством регистрация и съгласие за предоставяне на лични данни, като всеки потребител по всяко време може да поиска писмено от БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

ОТГОВОРНОСТ

1. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса, както и при печатни грешки.

ДРУГИ

1. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на https://bsphs.org/, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на https://bsphs.org/. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено само за регистрираните потребители на сайта.
2. Потребителите на интернет сайта могат да използват услугите, предлагани от https://bsphs.org/ за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторски права на https://bsphs.org/ или на трети лица, свързани пряко или непряко с материалите на сайта.
3. https://bsphs.org/ и екипът, поддържащ услугите на настоящия сайт, се стремят към своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на възникнали грешки.
4. https://bsphs.org/ си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение в условията на сайта или каквато и да било информация, публикувана на сайта, след оповестяването й и в настоящите Общи условия.
5. С приемането на настоящите Общи условия за ползване на сайта, потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на https://bsphs.org/.
6. Въпроси, свързани със запитвания и консултации на потребителите, могат да бъдат извършвани онлайн чрез сайта https://bsphs.org/ или на чрез изпращане на електронно съобщение на посоченият имейл адрес.
7. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на сайт https://bsphs.org/. При използване на сайта https://bsphs.org/ потребителите се считат запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
8. БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.
9. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове относно тълкуването и прилагането на Общите условия и/или сключените въз основа на тях договори ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се постигне такова, от компетентния български съд съгласно правилата за подсъдността на споровете по Гражданско – процесуалния кодекс.

Политика за обработване на лични данни
Информация за администратора на лични данни:

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ
Вашите лични данни се обработват от БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ, ЕИК 131154385 /Администратор/ със седалище и адрес на управление София 1000, ул. Дунав, №2, e-mail: info@bsphs.org, president@bsphs.org, тел. 02 923 6509

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
– Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
– При предвидено задължение по закон
В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме основната си дейност и за постигане на поставените от нас цели.

Цели на обработката:
– установяване на самоличността Ви, с оглед законовото изискване за контролиран достъп до съдържанието и материалите публикувани на страницата ни .
– осъществяване на комуникация;
– изпращане на писма, съобщения, покани и др.,

Данни, които обработваме на това основание:
След получаване на изричното Ви съгласие, личните данни, които ще обработваме ще са имената Ви, наличие на медицинско образование – задължително условие за за достъп и ползване на материалите от сайта, както и лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

Предоставяме лични данни на трети лица
Ние не предоставяме лични данни на трети лица, освен ако в закон не се съдържа задължение за нас да го направим.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Събраните данни, на основание изричното Ви съгласие съхраняваме до изричното Ви искане за заличаването им.
Оттегляне на съгласие
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма няма никакви неблагоприятни последици за Вас.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или в срок от 1 година след преустановяване на обработването им.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Установили сме правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:
– Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
– Достъп до собствените си лични данни;
– Коригиране (ако данните са неточни);
– Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
– Преносимост на личните данни между отделните администратори;
– Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
– Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
– Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
– Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
– Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър
Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
– името и координатите за връзка на администратора
– целите на обработването;
– описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
– категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
– включително получателите в трети държави или международни организации;
– когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
– когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,